Privacy


De RKS gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en heeft de bedrijfsvoering volledig hierop ingericht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
RKS verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen houden en u op de hoogte te kunnen houden van culturele ontwikkelingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u zich aangemeld heeft voor de RKS-nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Tijdens uw bezoek aan onze website en social media verwerken wij:

 • IP-adres
 • Input die u actief achterlaat, zoals likes, shares en comments

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in onze geautomatiseerde systemen:

 • Titel
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Werkadres
 • Privé-persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend indien u deze actief aan ons verstrekt heeft met het oog op bereikbaarheid

Hieronder vindt u een overzicht van aanvullende gegevens die wij in speciale gevallen verwerken:

 • Bankrekeningnummers verwerken wij uitsluitend indien er een betaalrelatie met u bestaat.
 • Gegevens waaruit politieke voorkeur, vakbondslidmaatschap, religieuze opvatting en seksuele geaardheid zou kunnen blijken, verwerken wij uitsluitend wanneer u zich professioneel publiekelijk profileert vanuit deze achtergrond ter belangenbehartiging.
 • Nationaliteit en etnische achtergrond verwerken wij uitsluitend wanneer daar een wettelijke verplichting voor is of om actief uitvoering te kunnen geven aan de Code Culturele Diversiteit.
 • BSN-gegevens en kopieën van ID-bewijzen verwerken wij uitsluitend als er daartoe een wettelijke plicht en financieel-administratieve noodzaak bestaat.
 • In geval van een formele arbeidsrelatie verwerken wij de daarvoor benodigde wettelijk vereiste gegevens.

Basis en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
RKS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het versturen van (e-)correspondentie en het maken van afspraken
 • Het afhandelen van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming
RKS gebruikt voor de bedrijfsvoering geautomatiseerde verwerking.

Bewaren van persoonsgegevens
RKS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. RKS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en afspraken met u en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RKS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RKS gebruikt cookies om de website te verbeteren. Wanneer u onze website bezoekt, wordt dit m.b.v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser. Als u cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat uw gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RKS en het recht op gegevensoverdracht.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar receptie@kunststichting010.nl onder vermelding van ‘verzoek persoonsgegevens inzake AVG’.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen over uw verzoek. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen de wettelijk gestelde termijn.

Klacht indienen
RKS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RKS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rotterdam, 2022

Contactgegevens
www.kunststichting010.nl
E-mailadres: receptie@kunststichting010.nl