Gepubliceerd op: 9 december 2022

Rotterdamse Kunststichting zoekt twee leden bestuur


De Rotterdamse Kunststichting (RKS) vervult sinds de oprichting in 1946 een vitale en stimulerende rol in het Rotterdamse culturele leven. Van 2005 tot eind 2022 was de RKS het ondersteunend bureau van de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (RRKC). Deze verstrekte gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam. Medio 2022 besloot het college de RRKC te beëindigen vanaf 1 januari 2023. De structurele subsidie die de RKS tot nu toe kreeg van de gemeente wordt dan beëindigd. De RKS oriënteert zich nu op een nieuwe invulling van zijn rol in de dynamische stad Rotterdam van nu.

Bestuur RKS
Samenstelling en benoeming
Het bestuur van de RKS bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden en vergadert maximaal vier keer per jaar. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens een termijn van vier jaar. De RKS werft nieuwe bestuursleden via een open procedure.

Functie en taken

  • Het betreft een onbezoldigde functie.
  • De RKS is zijn eigen opdrachtgever, in contact met de stad
  • De RKS dient zelf fondsen te verwerven voor zijn activiteiten

Verantwoordelijkheden

  • Mee helpen ontwikkelen van het toekomstige profiel en activiteiten van de RKS
  • Het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de RKS, alsmede de kwaliteit van de relaties tot de diverse stakeholders.
  • De beoordeling en goedkeuring van de ontwikkeling van langetermijnvisie en -beleid alsmede het jaarverslag.

Profiel leden bestuur RKS

  • Affiniteit met de maatschappelijk en culturele doelstelling en de functie van de RKS.
  • Kennis en ervaring op minstens één en bij voorkeur meerdere van de volgende gebieden: cultureel en maatschappelijk; financieel, economisch, juridisch, bestuurlijk; marketing en communicatie; stedelijke ontwikkeling.
  • Bekend met de rol van een bestuurder ‘in betrokkenheid op passende afstand’ in maatschappelijk ondernemende organisaties.
  • Onafhankelijke, positief – kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming.

Vacatures
Wegens het vertrek van twee van de leden van het bestuur is de RKS op zoek naar nieuwe leden die bereid zijn de functie van secretaris of penningmeester te vervullen.

De secretaris:
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de stichting. De taken zijn:
• Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie;
• Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven;
• Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen.

De penningmeester:
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. De taken zijn:
• Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen;
• Doen en ontvangen van betalingen;
• Bijhouden van kas- en bankboek;
• Maken van het financieel jaarverslag;
• Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Meer informatie?

Uw interesse in de vacatures met motivatie en CV kunt u richten aan cgoncalves@kunststichting010.nl.
Wij zien uw reactie graag tegemoet vóór 17 februari 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.